Herindeling Noardeast-Fryslan | Veelgestelde vragen
381
page-template-default,page,page-id-381,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-13.3,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

Veelgestelde vragen

Waarom willen de gemeenten samen verder als één gemeente?

Op 1 januari 2019 gaan de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. herindelen tot één gemeente Noardeast-Fryslân.

De gemeenteraden concludeerden dat een herindeling noodzakelijk is om te komen tot een nieuwe sterke gemeente die opgaven als krimp, economie en vitaliteit op juiste schaal samen met de inwoners en ondernemers kan oppakken.

Wie, wat, waar? Download de Infographic!
Wa, wat, wêr? Download de Fryske Infographic!
Wanneer gaan de gemeenten herindelen?

De definitieve herindelingsdatum is vastgesteld op 1 januari 2019.

Hoe komt de nieuwe gemeente eruit te zien?

De gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. gaan op 1 januari 2019 op in één gemeente.

De nieuwe gemeente heeft een duidelijke afbakening. De gemeente heeft de waddenzee als natuurlijke bovengrens. De gemeente wordt van links naar rechts begrensd door de gemeenten Waadhoeke, Leeuwarden, Tytsjerksteradiel, Dantumadiel en Achtkarspelen en grenst verder aan de provincie Groningen.

Gemeente Noardeast-Fryslân heeft straks zo’n 45.258 inwoners (peiling maart 2018) en bevat 51 dorpen en 1 stad.

Wat wordt de naam van de nieuwe gemeente?

Noardeast-Fryslân is de nieuwe naam voor de fusiegemeente die per 1 januari 2019 ontstaat als gevolg van een herindeling van de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. Met ruim zeventienduizend stemmen won Noardeast-Fryslân de verkiezing voor de nieuwe naam op 15 maart 2017. In totaal werden er 25.917 stemmen uitgebracht. Op Dokkumerlân werden 5.262  stemmen uitgebracht, op Ie- en Lauwerslân 3.309 stemmen en op Noardeast-Fryslân 17.346  stemmen.

Moet ik straks meer belasting betalen?

Een herindeling heeft effect op de woonlasten voor inwoners, zoals de Onroerend Zaak Belasting (OZB) en de afvalstoffen- en rioolheffing. Na de samenvoeging gelden namelijk voor alle inwoners van de nieuwe gemeente dezelfde tarieven. De nieuwe gemeenteraad bepaalt in 2019 de hoogte van deze tarieven. De nieuwe tarieven kunnen zowel hoger als lager worden dan de nu geldende tarieven.

Wie betaalt de kosten van de herindeling?

Het Rijk geeft een vergoeding, de zogenoemde frictiekostenvergoeding. Hieruit worden onder andere de kosten voor het samenvoegen van de ambtelijke gemeente betaald.

Wat merk ik van de fusie?

Een herindeling is vooral een bestuurlijke en organisatorische verandering. Door met elkaar samen te gaan, ontstaat een sterkere gemeente die beter in staat is de gemeentelijke diensten te leveren. Ook wordt de gemeente een krachtige partner voor maatschappelijke instellingen, ondernemers en andere overheden. Uitgangspunt is dat inwoners zo weinig mogelijk last en zo veel mogelijk voordeel ondervinden van de herindeling. Uiteindelijk gaat een inwoner dit merken.

De nieuwe gemeenteraad neemt beslissingen die effect hebben op de dienstverlening (zoals het aanvragen van reisdocumenten), de woonlasten (zoals de belastingen) en voorzieningen (zoals een sporthal).

Wordt de afstand tot de burger groter?

In het door de gemeenteraden aangenomen Herindelingsplan staat dat de nieuwe gemeente ‘dichtbij’ de inwoners wil zijn: ‘Samen, Persoonlijk en in de buurt’. We werken aan een betere bereikbaarheid, meer persoonlijk contact en een betere kwaliteit van dienstverlening.

Wat is een Herindelingsontwerp?

Het Herindelingsontwerp geeft de inhoudelijke onderbouwing en verantwoording van de voorgestelde herindeling. Het Herindelingsontwerp is de basis voor het Herindelingsadvies van de provincie aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Wie neemt het uiteindelijke besluit over de nieuwe gemeentelijke herindeling?

Gemeentelijke herindeling vindt plaats op basis van de wet. Het uiteindelijke besluit wordt genomen door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer door in te stemmen met een wetsvoorstel, dat wordt voorbereid door het Kabinet. Het herindelingsontwerp vormt de basis voor het wetsvoorstel.

Komt er een nieuw gemeentehuis?

In 2018 wordt er onderzoek gedaan naar de huisvesting. Op basis van dit onderzoek zal de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân een besluit nemen over de huisvesting van de medewerkers van de nieuwe gemeente.

Wie wordt de burgemeester van de nieuwe gemeente?

De nieuwe burgemeester wordt benoemd door de nieuwe gemeenteraad. Daar komt een vacature voor. Het is gebruikelijk dat na de herindeling de provincie een waarnemend burgemeester benoemt.

Wanneer zijn de gemeenteraadsverkiezingen?

Een nieuwe gemeente krijgt een nieuwe gemeenteraad. Voor de samenvoeging op 1 januari 2019, zijn op 21 november 2018 de gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente. De nieuwe gemeenteraad kan dan meteen na de herindeling van start. De gemeenteraadsverkiezing komt in plaats van de landelijke gemeenteraadsverkiezingen. De gebruikelijke termijn van vier jaar voor de gemeenteraad wijkt daardoor bij een gemeentelijke herindeling iets af.

Hoe wordt de nieuwe gemeenteraad samengesteld?

Er worden nieuwe verkiezingen gehouden op 21 november 2018. Het aantal gemeenteraadsleden wordt bepaald aan de hand van het inwoneraantal van de nieuwe gemeente. In de nieuwe gemeente wonen straks zo’n 46.000 inwoners. Bij een gemeente van die omvang hoort een aantal van 29 raadsleden. De nieuwe gemeenteraad beslist straks over dezelfde soort zaken als de huidige raden nu doen, maar dan voor een groter gebied.

Blijven de dorpen en kernen bestaan?

Ja, de dorpen en kernen van de huidige gemeenten blijven bestaan.

Komt er een nieuw logo?

Een nieuwe gemeente betekent ook dat er een nieuw logo komt. Dit nieuwe logo zal voortaan zichtbaar zijn op bijvoorbeeld de brieven van de gemeente aan de inwoners. Naast een nieuw logo worden er ook een nieuw gemeentewapen en gemeentevlag gemaakt. Het nieuwe logo wordt eind 2018 bekendgemaakt.